สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มีนาคม 2566>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
33
วันนี้
340
วานนี้
1175


เริ่มนับ
     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้ชม 501

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เป็นประธานกรรมการและ ผู้บริหาร อบต. ผู้แทนสมาชิก อบต. และ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน / หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ และประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย