สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ธันวาคม 2566>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
80
วันนี้
1853
วานนี้
858


เริ่มนับ
     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้ชม 663

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เป็นประธานกรรมการและ ผู้บริหาร อบต. ผู้แทนสมาชิก อบต. และ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน / หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ และประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวันที่ 23-25 กันยายน 2566 นักวิชาการ ศจค.หนองกุงใหญ่ เข้าร่วมการรับรองหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
 
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
พุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566
 
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2566
 
ท่านนายกร้อยตำรวจโท วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวน5ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว มีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 11 อปท.ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2566
 
โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 
ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
พุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย