สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ตุลาคม 2566>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
43
วันนี้
1095
วานนี้
504


เริ่มนับ
     

ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันพุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 ผู้ชม 132
เมื่อวันที่ 10 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2566  ได้ดำเนินการประชุม เพื่อมอบนโยบาย No gift Policy งดรับ งดให้ จากการปฏฺบัติหน้าที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และ สมาชิก สอบต. รวมประชุม  โดยมี ร.ต.ท.วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เป็นประธาน เปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง "นโยบาย No Gift Poliy จากการปฏิบัติหน้าที่" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความมซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตราฐานทางจริยธรรมใน หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวันที่ 23-25 กันยายน 2566 นักวิชาการ ศจค.หนองกุงใหญ่ เข้าร่วมการรับรองหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
 
ท่านนายกร้อยตำรวจโท วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวน5ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว มีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 11 อปท.ขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2566
 
โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 
ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
พุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566
 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พุธ ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2565
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2565
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย