สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
324
วันนี้
12428
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

แผนดำเนินงานประจำปี


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (2561-2565)
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 5 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 6 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 7 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 8 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 9 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 10 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 11 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 12 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 13 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 14 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 15 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 4 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 5 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 6 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 7 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 8 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 9 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี   เป็นรายงานผลของปี 2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
012/2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินง่รการใช้งบประมาณประจำีป  รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย