สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มีนาคม 2566>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
33
วันนี้
326
วานนี้
1175


เริ่มนับ
     

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ


1.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมันที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  9 เมษายน 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.30 น.

-   

 

2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  17 มีนาคม 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.00 น.

 

-  - 

ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ช่องทการสำรวจความพึงพอวใจ  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ2562  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตุลาคม 63- มีนาคม 64  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(ประจำปีงบประมาณ 2563 ))  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย