สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<เมษายน 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
318
วันนี้
1408
วานนี้
1729


เริ่มนับ
     

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ


1.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมันที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  9 เมษายน 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.30 น.

-   

 

2.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  17 มีนาคม 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.00 น.

 

-  - 

ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ช่องทการสำรวจความพึงพอวใจ  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ2562  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตุลาคม 63- มีนาคม 64  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(ประจำปีงบประมาณ 2563 ))  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีพ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันก่ีทุจริต ปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565  
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย