สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
332
วันนี้
38
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : รายงานผลการดำเนินป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันกี่ทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : การดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 13 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 14 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 15 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 16 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 17 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 18 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ 042  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 19 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ 043  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 20 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 21 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 22 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 23 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 24 : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 25 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นตารางรายการโครางการ 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 26 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 27 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 28 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 29 : 038/2566 รายงานผลการดาำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 30 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 31 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 32 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 34 : 029. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 35 : 029. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ในปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 36 : 031/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 37 : 031/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 38 : 030/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 39 : 035/67. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 40 : 034/67. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 41 : 034.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 42 : 09.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 43 : 08/67 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 44 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 45 : เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 46 : รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 2566  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย