สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
358
วันนี้
2139
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2560-2563)แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ  2561 - 2563


- 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 


ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

เรื่อง  การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

*********************

                   ด้วยองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงานองค์กาบริหารส่วนตำบล ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) จากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น

                    บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต..จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว๒๘๘๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐    

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔,๑๘,๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหาส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓    

                                  ประกาศ    วันที่    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐     

                                               

 

   (..............................................)

                                                                       นายสมยศ  แสนโคก

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

 

 

 

สารบัญ


                                                                                                             หน้า

1. หลักการและเหตุผล                                                                                   3

2 วัตถุประสงค์                                                                                             4

    2.1 วัตถุประสงค์จากการทำงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                          4

    2.2 ประโยชน์จากการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                  4

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                         5

    3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง                                                   5

    3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                           14

    3.3 ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน                                           14

    3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                     16

4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         17

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา          18

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง                                                                         22

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล                                                 23

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                                                  25

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน                                                                    34

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี                            37

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ              43

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     48

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                     50                  

 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงใหญ่  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  จึงจำเป็นต้อง จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ  เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง
  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้

                   ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (.อบต.) กำหนด

                   ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

                   1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 2563 ขึ้น

 

 

. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 

            ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน

                   ๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

                   ๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นสามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

                   ๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

                   ๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

                   ๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน

2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้

2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

3.


 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย