สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กุมภาพันธ์ 2567>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
38
วันนี้
857
วานนี้
2726


เริ่มนับ
     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการส่้งเสริมคุณธรรมในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)

แผนป้องกันการทุจริต 2561-2565 (แผนปฏิบัติการ)

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : นโยบายคุณธรรมและควาสมโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : มาตราการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 : มาตราการทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 13 : เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการต่อต้านการทุจริต  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 14 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบป๊ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 15 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 16 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 17 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 18 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 19 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ 042  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 20 : การดำเนินการตามมาตรากรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ส. 2565 ข้อ 043  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 21 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ 042  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 22 : แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 23 : แผนการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 24 : แผนการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 25 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 26 : 038/2566 รายงานผลการดาำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 27 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 28 : 033/2566 รายงานผลการดำเนินงาน No gift policy  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
แผนการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
แผนการประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
สถิติเว็บไซต์
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566  
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย