สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
554
วันนี้
1621
วานนี้
460


เริ่มนับ
     

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


ส่งเสริมการเล่นกีฬา

-

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 

 

 -  -
 -  -

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 -  -
 -

 - 


 การเข้าร่วมศึกษาดูงาน 
 
-   -
 -  -
 
 
งานประเพณีวันสงกรานต์ 
-   -
 -  -
 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

            โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่โครงการที่จัดทำเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ทั้งยังให้ความรู้ ความเข้าใจในตัวกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน และสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อการอยู่ร่วมกันของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

-  - 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่   เวลา 08.30 น. พิธีการเปิดอบรมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำ โดยนิมนต์รพระสงฆ์ พระอาจารย์ต้นตระกานต์  อภิวิชโช  มาให้ความรู้ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และความโปร่งใส  เกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือกำกับประพฤติกรรม การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กร เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงามตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

-  - 

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564   เวลา 11.00 น.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้เชิญ

ว่าที่ร.ต.ทวีลาภ  เสนาฤทธิ์    ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง  ได้มาบรรยายให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำ เกี่ยวกับการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติร่วมถึงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 -  

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่   นำโดยนายสมยศ  แสนโคก ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 2.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  3.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และได้เรียนรู้ เพื่อประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

 

 -

ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปี2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : บันทึกผลการประเมินคุณธรรมและควาสมโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 ไปดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : การขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคคล  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : การขับเคลื่อนจริยธรรมปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : 042.มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : 041)การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 : 042./2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 13 : 038/2566 รายงานผลการดาำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 14 : 039/2566 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 15 : ตัวชี้วัด ข้อ 7  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย