สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<เมษายน 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
369
วันนี้
447
วานนี้
1729


เริ่มนับ
     

แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปี 2561-2563)


 

แผนพัฒนาบุคลากร

(พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๓)


-  

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น

 

คำนำ

 

                    การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.ได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่กำลังความสามารถของ อบต.และบุคลากรจะทำได้      และได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป

 

                   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (.. ๒๕๖๑๒๕๖๓) ไว้ ณ ที่นี้

 

 

 

                                          

                                           ( นายสมยศ  แสนโคก )

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สารบัญ

                                                                                                                                                                       

                                                                                     หน้า

ส่วนที่ 

หลักการและเหตุผล                                                                                                             ๑ - ๒                                 ข้อมูลอัตรากำลัง                                                                                                  

            -  โครงสร้างอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง                                                           ๓ - ๖                         

 การวิเคราะห์บุคลากร                                                                                                     

            -  การวิเคราะห์ตัวบุคลากร                                                                  

            -  การวิเคราะห์ในระดับองค์กร                                                                     

            -  การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร                                                  -๑๐

ส่วนที่ ๒

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา                                                                                 ๑๑

ส่วนที่ ๓

 หลักสูตรการพัฒนา                                                                                                             ๑๒-๑๔

ส่วนที่ ๔

วิธีการพัฒนาและรยะเวลาดำเนินการพัฒนา                                                                        ๑๕-๑๖

ส่วนที่ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                                             ๑๗-๑๙

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ                                                                                          ๒๐                                                                                 ส่วนที่ 

 การติดตามประเมินผล                                                                                                          ๒๑

ภาคผนวก         

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร                                                           ๒๒

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร                                                                                              ๒๓                        

             

 

 

*******************************

 

 

 

 

 

 

-๑-

 

ส่วนที่ 

หลักการและเหตุผล

**********************************

.หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

.. ภาวะการเปลี่ยนแปลง

                   ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม

                   .๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ..  ๒๕๔๖

 

                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ..  ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

           ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง

. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

 

 

/๓.ต้อง.....

 

 

 

 

 

-๒-

 

.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

 

.. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

                   ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนที่ ๓  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา    ด้านดังนี้

              


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : 018/ แผนก่ีบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย