สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
355
วันนี้
1268
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคลไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส)  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ หรือพนักงานlส่วนตำบล  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : หลักเกณฑ์และวิธีึการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : เลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.PDF  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 : เลื่อนเงินเดือนครู.PDF  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 13 : ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 14 : ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 15 : ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 16 : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบรรจ แต่งตั้ง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ.PDF  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 17 : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่องการคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 18 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 19 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 20 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 21 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 22 : 023.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 23 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย