สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
430
วันนี้
386
วานนี้
460


เริ่มนับ
     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมการวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  17 มีนาคม 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.00 น.

 -

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมันที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการ อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ผู้อำนวยการโรงเรียน    และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่  9 เมษายน 2564  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เวลา 09.30 น.

-  - 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : 025/การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วร่วม ในปี พ.ศ. 2567  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย