สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
337
วันนี้
12959
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

 

ที่ตั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีพื้นที่อยู่ทางทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวน ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 55 กิโลเมตร

เนื้อที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ 47.43  ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 27,190
  ไร่ )

ภูมิประเทศ
 สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ พื้นที่ราบสูง ป่าไม้ธรรมชาติ พื้นที่ป่าจะมีเกือบทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะอยู่ทางทิศใต้ของตำบล ซึ่งติดกับสวนป่าดงซำ สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม  ป่าเบญจพรรณ แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองสิม,หนองคำปลากั้ง,หนองคูใหม่,หนองสาธารณะคำเจริญ,หนองกุงสาธารณะ,ลำห้วยกระเบื้อง

อาณาเขต
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีเขตอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 ทิศเหนือ         จรดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

 ทิศตะวันออก  จรดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง      จังหวัดขอนแก่น
 ทิศตะวันตก    จรดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม    อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
 ทิศใต้             จรดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

เขตการปกครอง

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีเขตการปกครองในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน

ประชากร

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอกระนวน ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,531 คน แยกได้ดังนี้ ชาย 5,240 คน หญิง 5,291 คน


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย