สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
369
วันนี้
1931
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  มีพื้นที่อยู่ทางทิศใต้  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของจังหวัดขอนแก่น  โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกระนวน  ประมาณ  4  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  52.50  กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ  52.10  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  32,815  ไร่  2  งาน 45 ตารางวา

อาณาเขต    มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

 

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก     อำเภอกระนวน     จังหวัดขอนแก่น

 

ทิศใต้

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย     อำเภอซำสูง         จังหวัดขอนแก่น

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม      อำเภอกระนวน      จังหวัดขอนแก่น

 

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด     อำเภอกระนวน      จังหวัดขอนแก่น

 


 
เขตการปกครอง

เขตการปกครอง   ตำบลหนองกุงใหญ่ มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่  มีเขตการปกครองในพื้นที่  13  หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหนองกุงใหญ่ 235 428 457 886
2 บ้านเวียงแก้ว 207 457 452 909
3 บ้านวังโพน 156 341 343 684
4 บ้านผักหนาม 289 556 586 1,142
5 บ้านหนองแวงกุง 245 435 471 781
6 บ้านอนามัย 323 575 588 1,163
7 บ้านหนองโอง 186 393 388 781
8 บ้านผักหนามคำ 289 538 494 1,032
9 บ้านหนองกุงแปน 155 288 255 543
10 บ้านวังโพนเหนือ 179 381 403 784
11 บ้านศรีเวียงชัย 146 255 291 546
12 บ้านผักหนามชัย 172 327 335 662
13 บ้านดอนเงิน 133 279 262 541

รวม

2,931 5,353 5,326 10,579


9 

ประชากร    มีจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอกระนวน    เดือนกันยายน  .. 2565

เป็นจำนวนทั้งสิ้น  10,579  คน แยกได้ดังนี้  ชาย  5,253   คน   หญิง  5,326   คน


 
การศึกษา

การศึกษา มีสถาบันการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และมีจำนวนเด็กเล็ก นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส จำนวน 5 แห่ง

ชื่อโรงเรียน

นักเรียน(คน)

ครู/อาจารย์(คน)

บุคลากรอื่น ๆ

1. บ้านหนองกุงใหญ่

172

16

1

2. บ้านผักหนาม

185

17

1

3. บ้านวังโพน

168

21

1

4. บ้านหนองโอง

82

6

1

5. บ้านเวียงแก้ว

83

7

1

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2  แห่ง

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็ก(คน)

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (คน)

หมายเหตุ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่

170

9

อบต.จัดตั้ง

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง

180

6

กรมศาสนา

 

สาธารณสุข  มีสถานพยาบาลของรัฐคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง มีและบุคลากรด้านสาธารณสุข

ชื่อสถานพยาบาล

บุคลากร(ข้าราชการ)

ลูกจ้างชั่วคราว

1. รพ.สต.บ้านหนองโอง

3

3

2. รพ.สต.หนองกุงใหญ่

4

3


 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย