สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
363
วันนี้
368
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์กับการพัฒนา

วิสัยทัศน์ ของ อบต.หนองกุงใหญ่

  ตำบลหนองกุงใหญ่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคทั่วถึง  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเด่น  บริหารแบบเป็นบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


 
พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจ ของ อบต.หนองกุงใหญ่

1.)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ให้ได้

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

2.)พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

3.)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในทางการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกภาคส่วน

4.)พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 


สถิติเว็บไซต์ สถิติเว็บไซต์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย