สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
483
วันนี้
368
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

หมายเลขโทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อบต.หนองกุงใหญ่
043-252025
นายก อบต.
043-252025
ประธานสภา อบต.
087-4281228
รองนายก อบต. (นายรักชาติ  ศรีชมชื่น)
087-2207938
รองนายก อบต. (นายทองพูล  ดวงลูกแก้ว)
083-3348599
ที่ปรึกษานายก อบต.
081-7682067
รองประธานสภา อบต.
086-2355604
เลขานุการสภา อบต.
089-8618642
เลขานุการนายก อบต.
043-252025
สำนักปลัด
043-252025
ส่วนโยธา
043-252025 , 043-251856
ส่วนการคลัง
043-252025
กองสวัสดิการสังคม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
โทรสาร
043-252025 , 043-251856

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย