สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
341
วันนี้
13924
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

รายรับรายจ่าย


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานงบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานและขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย