สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
357
วันนี้
1423
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( .. 2553 - 2557 ) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่จะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบลสามปี( .. 2557 - 2559)  ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ตำบลหนองกุงใหญ่น่าอยู่ มีสาธูณปโภคทั่วถึง  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ที่โดดเด่น  บริหารแบบเป็นบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบล

(1.)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา

1.) พัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

2.) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

(2).ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

แนวทางการพัฒนา

1.)สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการดำรงชีวิต  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   เอดส์   ผู้ด้อยโอกาส

2.)พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูป   สินค้าเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน

3.) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4.) แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสุขอนามัยและการสาธารณสุข

5.) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬา   กติกาสังคม ตลอด จนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

(3.) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางพัฒนา

1.) พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

2.) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

3.) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พื้นที่ป่า คุณภาพดินให้เกิดความสมบูรณ์

(4. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางพัฒนา

1.) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 

2.)ส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา    โรงเรียนภายในตำบล

3.) อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยมที่ดีงาม ให้คงอยู่

(5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางพัฒนา

1.) เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.) พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

 


 
แผนยุธ ศาสตร์การพัฒนา2558-2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559-2563
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 )
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 )
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย