สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
336
วันนี้
20
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

กฎกระทรวงและระเบียบ


กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสําหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
กฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มืองานธุรการ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มือการเลื่อนระดับ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือเป็นปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 3 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
คู่มือการปฏฺบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ระเบียบสะภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
(014) คู่มือมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย