สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<เมษายน 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
303
วันนี้
630
วานนี้
1729


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ/จดหมายข่าว


แนวทางปฏิบัติ dos & don'ts ทางจริยธรรม
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.
พุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การตรวจสอบรายงานการการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
#จดหมายข่าว #ประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Poticy
พุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณกา๊ซเรือนกระจก รอบที่ 3
อังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนนู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
จันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567
 
หนังสือรับรองผลคะแนนการปรุะเมินความพึงพอใจ
อังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566
ของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ปรัจำปีงบประมาณ 2566)
 

การจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ .2567
พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
อังคาร ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
อังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565
พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม
พุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564
เสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564
ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายในการประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนฯ
อังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ EMS สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารฯ
จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการ อบต.
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครางการสานสัมพันธ์วันปฉิมนิเทศนักเรียนฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิจ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 

สินค้า OTOP


กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคขุน
จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557
บ้านเวียงแก้ว - ศรีเวียงชีย ที่ตั้ง เลขที่ 17 หมู่ 11 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณบัวภา พิมพ์จำปา โทรศัพท์ 081-7416641
 
กลุ่มร้านค้ายิ้ม
จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557
บ้านศรีเวียงชัย หมู่ 11 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณบัวภา พิมพ์จำปา โทรศัพท์ 081-7416641
 
กลุ่มแปรรูปผลิตจากผลไม้
ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณดวงจิต ภูเงิน โทรศัพท์ 084-6038769
 
กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณเหมือน มุงคุณคำชาว โทรศัพท์ 087-8555276
 
กลุ่มทอเสื่อ
ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณดวงจิต ภูเงิน โทรศัพท์ 084-6038769
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่


ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567
พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
พุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567
 
ร้อยตำรวจโท วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี นายก อบต.หนองกุงใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านฯ
พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขอลงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
การขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ คนพิการ
เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
 
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565
 

ข้อมูลการท่องเที่ยว


แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2565
อังคาร ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565
 
รวมภาพงานบุญบั้งไฟ ตำบลหนองกุงใหญ่ สืบสานประเพณีขอฝนของภาคอีสาน
อาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 24 มิ.ย. 2561
 
กิจกรรมลอยกระทง
อังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
พฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2559
 
กิจกรรมบุญบั้งไฟ
จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
จันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559
 
กิจกรรมบุญผะเหวด
อังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 

ข้อมูล อปท


ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
การสำรวจตลาด
ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565
 
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ คนพิการ
ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
 

รายงานการประชุมสภา


บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี. 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
เสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย