สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
482
วันนี้
347
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ/จดหมายข่าว


โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
อังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว สัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2567
ศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน 2567
เสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว สัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคม 2567
อังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567
 
แนวทางปฏิบัติ dos & don'ts ทางจริยธรรม
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว
ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.
พุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว อบต.หนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การตรวจสอบรายงานการการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
พุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567
 
จดหมายข่าว
ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
#จดหมายข่าว #ประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Poticy
พุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณกา๊ซเรือนกระจก รอบที่ 3
อังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนนู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
จันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567
 
หนังสือรับรองผลคะแนนการปรุะเมินความพึงพอใจ
อังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566
ของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ปรัจำปีงบประมาณ 2566)
 
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
 
โครงการอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำงบประมาณ 2566
พุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย