สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
355
วันนี้
1349
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
ร.ต.ท. วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี
ตำแหน่ง :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.08-7867-4460
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายถาวร ศรีพรรณ
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.083-144-0365
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายดาบชัย ฐานะ
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.093-489-9461
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประยงค์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.098-608-9711
ดูรายละเอียด
 

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายผาสุข ขวัญพรม
ตำแหน่ง :: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายศักดา ศรีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง :: รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวรัชนี ลาดโลศรี
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญทัย ดาวเสด็จ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวศิริประภา สีโสดา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไพรทูล สุทธิประภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพิมล สุภูธร
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางประจวบ แข็งขันธ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมาส ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประสิทธิ์ สกุลญาติ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางณัฐทิตา เหล่าชัย
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเสาร์ พรมมะลี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางบุษบา ศรีด้วง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุวรรณ พรมสา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
ดูรายละเอียด
 

สำนักงานปลัด อบต.


     
 
 
     
นางสาวรัชนี ลาดโลศรี
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
089-8618642
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายศุภกฤษ ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.095-479-8084
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจรุญ แสนนาม
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด 080-1863830
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรพิทย์ สารสมัคร
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
094-3762424
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปรียานุช ภูงามนิล
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
087-9517558
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววัชราภรณ์ โสภณ
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน
091-9455628
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนาท มนตรีชน
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคล
081-7171385
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวมะลิจันทร์ ภูน้ำสี
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเกษตร
085-7460020
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชนะพล ชาคระธรรม
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุวรรณทิพย์ จูเรกก้า
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร.0855285322
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกนิติพัฒน์ แสงทอง
ตำแหน่ง :: จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร. 091-012-1882
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐวัฒน์ ชุมฝาง
ตำแหน่ง :: นิติกร โทร. 080-1682561
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสุภาวดี บุญเพ็ง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไปตามภารกิจ
โทร. 097-302-4564
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชาตรี จงกลณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป (คนขับรถ)
โทร.091-146-5217
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไพรวรรณ ภูลายยาว
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)
โทร.088-053-9262
ดูรายละเอียด
 
นายฉลอง สีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายประกรณ์ อะโน
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายโชคชัย ภูกันดาน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.063-740-7948
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสมพร คุ้มตะบุตร
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป (คุณแม่บ้าน)
ดูรายละเอียด
 
นายอภิชัย วงษ์รินยอง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายบุญเพ็ง วงษ์แสงคำ
ตำแหน่ง :: ยาม สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
นายอนุศักดิ์ ดอนเมือง
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายอนุชา มุงคุณคำชาว
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายประชัญ โพธิลุด
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

 -

- 

ส่วนการคลัง


     
 
 
     
นางสาวพัชรินทร์ แก้วบุญเรือง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.098-5914587
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางวรรณภา ศรีหลิ่ง
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.083-142-2881
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุนิสา ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ธุรการ(ส่วนการคลัง)
โทร.093-496-5635
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวศรีอัมพร ดีรักษา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
โทร.092-915-5121 -095192-4345
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางถิรญา ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.065-669-7089-095-965-1593
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววรรณภา ภูเงิน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ตามภารกิจ)
โทร.085-226-0469
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรินทร์ วงษ์พันธ์ษา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ตามภารกิจ)
โทร.063-494-3542
ดูรายละเอียด
 
นายอรรถพล ระมณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.083-921-1678
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปภาวรินทร์ พันธุลา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

- 

 

ส่วนโยธา


     
 
 
     
นายอดิศักดิ์ ไชยศรี
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยกองช่าง
โทร.098-335-1548
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายจักรภพ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธา
โทร. 083-410-0979
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชาคริส เคนทรภักดิ์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ(โยธา)
โทร. 093-430-0137
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทรงพล สุสินแก่น
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยช่างโยธา)
โทร. 065-103-6854
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายภูมี สาระรัตน์
ตำแหน่ง :: จ้างเหมาบริการ
โทร. 061-158-4614
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอำนาจ โกเมน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.083-131-2668
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักร  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
1. การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารในเขต อบต.
2. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
3. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
4. การซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ
5. การขอนุญาตขุดดิน - ถมดิน
6. การออกใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

- 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.  งานรักษาความสะอาด
3.  งานป้องกันและควบคุมโรค
4.  งานธุรการ

ส่วนการศึกษา


     
 
 
     
นางพัณณ์พิศา วงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าส่วนการศึกษา
โทร.085-608-0599
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาววรินดา พิภัสพงศไพศาล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.065-163-3426
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสังวาลย์ นามวิเศษ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 097-301-1925
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววนิดา สะตะ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทร.085-133-2103
ดูรายละเอียด
 
นางสาวกัลยาณี ศรีถม
ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนริศรา มุงคุณคำชาว
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 091-051-6071
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพานทอง สำนัก
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.081-061-1762
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนฤนารถ ค่าม่วง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร. 093-323-1524
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางทิพยภรณ์ หลานวงษ์
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร. 081-054-7475
ดูรายละเอียด
 
นางสาววราภรณ์ ด้วยชัยภูมิ
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.084-954-5722
ดูรายละเอียด
 
นางวรฤทัย จงวิจัตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.061-047-8479
ดูรายละเอียด
 
นางวันเพ็ญ ภาษีราช
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 096-962-02412
ดูรายละเอียด
 
นางสาวอุไล ใชยจอกเกี้ย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 095-593-9447
ดูรายละเอียด
 
นางอาทิตยา ชัยณรงค์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 099-832-6583
ดูรายละเอียด
 
นางนิลุบล ยศศิริวัฒน์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 089-527-6579
ดูรายละเอียด
 
นางสาววิยะดา ชุมพล
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
นายเนตินัย ใขกันหา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นางสาวทิพย์วดี อิ่มสำอางค์
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป โทร.084-368-5994
ดูรายละเอียด
 
นางเขียน อุปฮาด
ตำแหน่ง :: เจ้าเหมาบริการ(แม่บ้าน ศพด.)
ดูรายละเอียด
 
นายพยน ศรีสลุด
ตำแหน่ง :: จ้างเหมาบริการ (ยาม ศพด.)
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 

 

กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

งานที่ปฏิบัติ
1. งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น รวมกลุ่มเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาสังคม,การให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
3. งานพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ,จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

กองการเกษตร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรม  การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม  โดยกองส่งเสริมการเกษตร  จัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานส่งเสริมการเกษตร
2.  งานส่งเสริมปศุสัตว์

หน่วยตรวจสอบภายใน


     
 
 
     
นางสาวรัชนี ลาดโลศรี
ตำแหน่ง :: ปลัด อบต.หนองกุงใหญ่
โทร.089-861-8642
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญปก
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร.064-864-7587
ดูรายละเอียด
 

 -


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย