สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
354
วันนี้
1245
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายผาสุข ขวัญพรม
ตำแหน่ง :: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายศักดา ศรีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง :: รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวรัชนี ลาดโลศรี
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญทัย ดาวเสด็จ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวศิริประภา สีโสดา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไพรทูล สุทธิประภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพิมล สุภูธร
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางประจวบ แข็งขันธ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมาส ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประสิทธิ์ สกุลญาติ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางณัฐทิตา เหล่าชัย
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเสาร์ พรมมะลี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางบุษบา ศรีด้วง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุวรรณ พรมสา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย