สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<เมษายน 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
วันนี้
702
วานนี้
1729


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สำนักงานปลัด อบต.


     
 
 
     
นางสาวรัชนี ลาดโลศรี
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
089-8618642
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายศุภกฤษ ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.095-479-8084
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายจรุญ แสนนาม
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด 080-1863830
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรพิทย์ สารสมัคร
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
094-3762424
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปรียานุช ภูงามนิล
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
087-9517558
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววัชราภรณ์ โสภณ
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน
091-9455628
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนาท มนตรีชน
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคล
081-7171385
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวมะลิจันทร์ ภูน้ำสี
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเกษตร
085-7460020
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชนะพล ชาคระธรรม
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุวรรณทิพย์ จูเรกก้า
ตำแหน่ง :: นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร.0855285322
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
จ่าเอกนิติพัฒน์ แสงทอง
ตำแหน่ง :: จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร. 091-012-1882
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐวัฒน์ ชุมฝาง
ตำแหน่ง :: นิติกร โทร. 080-1682561
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสุภาวดี บุญเพ็ง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไปตามภารกิจ
โทร. 097-302-4564
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชาตรี จงกลณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป (คนขับรถ)
โทร.091-146-5217
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไพรวรรณ ภูลายยาว
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ)
โทร.088-053-9262
ดูรายละเอียด
 
นายฉลอง สีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายประกรณ์ อะโน
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายโชคชัย ภูกันดาน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.063-740-7948
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวสมพร คุ้มตะบุตร
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป (คุณแม่บ้าน)
ดูรายละเอียด
 
นายอภิชัย วงษ์รินยอง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นายบุญเพ็ง วงษ์แสงคำ
ตำแหน่ง :: ยาม สำนักงาน
ดูรายละเอียด
 
นายอนุศักดิ์ ดอนเมือง
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายอนุชา มุงคุณคำชาว
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 
นายประชัญ โพธิลุด
ตำแหน่ง :: จ้างเหมา (คนงานขยะ)
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

 -

- 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย