สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
337
วันนี้
12835
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

ส่วนการคลัง


     
 
 
     
นางสาวพัชรินทร์ แก้วบุญเรือง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.098-5914587
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางวรรณภา ศรีหลิ่ง
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.083-142-2881
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุนิสา ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ธุรการ(ส่วนการคลัง)
โทร.093-496-5635
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวศรีอัมพร ดีรักษา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
โทร.092-915-5121 -095192-4345
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางถิรญา ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.065-669-7089-095-965-1593
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววรรณภา ภูเงิน
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ตามภารกิจ)
โทร.085-226-0469
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรินทร์ วงษ์พันธ์ษา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ตามภารกิจ)
โทร.063-494-3542
ดูรายละเอียด
 
นายอรรถพล ระมณี
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.083-921-1678
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปภาวรินทร์ พันธุลา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

- 

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย