สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<เมษายน 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
312
วันนี้
851
วานนี้
1729


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

ส่วนการศึกษา


     
 
 
     
นางพัณณ์พิศา วงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง :: หัวหน้าส่วนการศึกษา
โทร.085-608-0599
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสาววรินดา พิภัสพงศไพศาล
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.065-163-3426
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสังวาลย์ นามวิเศษ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 097-301-1925
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาววนิดา สะตะ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
โทร.085-133-2103
ดูรายละเอียด
 
นางสาวกัลยาณี ศรีถม
ตำแหน่ง :: ครู
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนริศรา มุงคุณคำชาว
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 091-051-6071
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพานทอง สำนัก
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.081-061-1762
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนฤนารถ ค่าม่วง
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร. 093-323-1524
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางทิพยภรณ์ หลานวงษ์
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร. 081-054-7475
ดูรายละเอียด
 
นางสาววราภรณ์ ด้วยชัยภูมิ
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.084-954-5722
ดูรายละเอียด
 
นางวรฤทัย จงวิจัตร
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.061-047-8479
ดูรายละเอียด
 
นางวันเพ็ญ ภาษีราช
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 096-962-02412
ดูรายละเอียด
 
นางสาวอุไล ใชยจอกเกี้ย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 095-593-9447
ดูรายละเอียด
 
นางอาทิตยา ชัยณรงค์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 099-832-6583
ดูรายละเอียด
 
นางนิลุบล ยศศิริวัฒน์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 089-527-6579
ดูรายละเอียด
 
นางสาววิยะดา ชุมพล
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
นายเนตินัย ใขกันหา
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
นางสาวทิพย์วดี อิ่มสำอางค์
ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างทั่วไป โทร.084-368-5994
ดูรายละเอียด
 
นางเขียน อุปฮาด
ตำแหน่ง :: เจ้าเหมาบริการ(แม่บ้าน ศพด.)
ดูรายละเอียด
 
นายพยน ศรีสลุด
ตำแหน่ง :: จ้างเหมาบริการ (ยาม ศพด.)
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 

 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย