สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
340
วันนี้
683
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 ผู้ชม 261
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดย ร้อยตำรวจโท วุฒิพงศ์  ทิพย์ฤาตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy )  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญ หรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563   ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำผลคะแนนการประเมิน ITA 2566 ปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ปรับปรุงผลการประเมิน เพื่อผลักดันค่าคะแนน ITA ของหน่วยงานให้สูงกว่าที่ผ่านมา โดยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประเมิน โดยเฉพาะแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกกว่า  OIT ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนได้เข้ามามีบทบาท ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  และ การส่งเสริมความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต  เป็นต้น
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานตำบลฯ
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
อังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย