สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
324
วันนี้
12453
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ชม 1251

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) จัดทำพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA และ A โดย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ระดับ A 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อจะสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานอ้างอิงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในปีที่แล้ว ทางหน่วยงานจึงมีความคาดหวังที่จะยกระดับคะแนนขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่จะเป็นแบบอย่างมาตรฐานทางจริยธรรมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย