สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
369
วันนี้
1799
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 ผู้ชม 399
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  ร.ต.ท. วุฒิพงษ์  ทิพย์ฤาตรี  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้กล่าวเปิดชุม ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2567)  และประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ปัญหา  และแนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลจากการประชุมเสนอเพื่อได้รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมการประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯต่อไป
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานตำบลฯ
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
อังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย