สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
368
วันนี้
1954
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
“  ตำบลหนองกุงใหญ่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคทั่วถึง  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเด่น  บริหารแบบเป็นบูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”                                            
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
      ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.197-01สายบ้านผักหนาม-บ้านโสกเสี้ยว ...

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

 
ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

 
ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570)


 

จดหมายข่าว สัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567


 

จดหมายข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2567


 

จดหมายข่าว สัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคม 2567


 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.197-01สายบ้านผักหนาม-บ้านโสกเสี้ยว
 

017.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566


แสดงรายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
 

017. รางานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566


แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
 

016.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายในการประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนฯ


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการ อบต.


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ EMS สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ


 

กลุ่มร้านค้ายิ้ม


บ้านศรีเวียงชัย หมู่ 11 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณบัวภา พิมพ์จำปา โทรศัพท์ 081-7416641
 

กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคขุน


บ้านเวียงแก้ว - ศรีเวียงชีย ที่ตั้ง เลขที่ 17 หมู่ 11 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณบัวภา พิมพ์จำปา โทรศัพท์ 081-7416641
 

กลุ่มทอเสื่อ


บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณดวงจิต ภูเงิน โทรศัพท์ 084-6038769
 

กลุ่มแปรรูปผลิตจากผลไม้


บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณดวงจิต ภูเงิน โทรศัพท์ 084-6038769
 

กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์


บ้านหนองกุงใหญ่ ที่ตั้ง เลขที่ 98 หมู่ 6 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น สนใจติดต่อ คุณเหมือน มุงคุณคำชาว โทรศัพท์ 087-8555276
 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567


 

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567


 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขอลงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


 

การขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567


 

ร้อยตำรวจโท วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี นายก อบต.หนองกุงใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านฯ


 

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


 

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

 
**ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

 
**ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

 
**ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 
** ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 

รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 
***วันที่ 29 กันยายน 2566
 

บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่


สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 

บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่


ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ 2565
 
กระทู้ทั้งหมด
ตั้งกระทู้ใหม่

ที่
หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วันที่
1 ufabet slot เว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากล [โดย ufabet] 325 0 21 พ.ย. 2566
2 เว็บ สล็อต คาสิโน ออนไลน์ แหล่งรวมเกมชั้นนำ [โดย เว็บ สล็อต แตกง่าย] 373 0 1 ส.ค. 2566
3 สอบถาม [โดย ppp.1] 489 0 26 เม.ย. 2566
4 สมัครสมาชิกง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน [โดย Niceday] 445 0 19 เม.ย. 2566
5 winner99 เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์เล่นเกมคาสิโนสดจ่ายจริง [โดย ิbetmix357] 544 0 8 ธ.ค. 2565
6 สร้างรายได้จริงจากการเล่นเกม [โดย ak365bet] 516 0 10 พ.ย. 2565
7 เว็บพนันออนไลน์ กับ คาสิโนเว็บตรง ซึ่งถ้าหากจะกล่าวถึงการเดิมพัน [โดย sagame6699] 614 0 19 ต.ค. 2565
8 บาคาร่าสด ในเว็บตรงกันเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น [โดย sagame6699] 1423 0 19 ต.ค. 2565
9 Spinixzzz.com เป็นคาสิโuoouไลน์ที่ได้รับความนิยมและดีที่สุด [โดย Spinixzzz] 693 0 21 ก.ย. 2565
10 เกมนี้เป็นเกมประเภทแรก PG Slot [โดย PG] 1286 0 30 ส.ค. 2565
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย